Konferencja

 

Regulamin Konferencji : Ortopedyczna Terapia Manualna dla Fizjoterapeutów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konferencja „Ortopedyczna Terapia Manualna dla Fizjoterapeutów ” , zwana w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się w dniach 15.06 - 16.06.2019 r. w Hotelu Sympozjum w Krakowie.
  2. Organizatorem Kongresu jest firma Reha Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tuchowska 6 B.
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  4. Uczestnikami Kongresu mogą być Lekarze, Fizjoterapeuci, Studenci fizjoterapii i medycyny oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką kongresu.
  5. W ramach Kongresu odbędą się wykłady.
  6. Oficjalny serwis internetowy kongresu znajduje się pod adresem konferencja.fizjoterapia.pl; adres e-mail do kontaktów: konferencja@fizjoterapia.pl
    
 2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
  1. Warunkiem udziału w kongresie jest:
   1. Zgłoszenie Uczestnictwa w kongresie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej kongresu.
   2. Uiszczenie opłaty do 7 dni od dnia rejestracji.
  2. Opłatę za Kongres należy przesłać na konto Organizatora znajdujące się na stronie internetowej serwisu.
  3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w kongresie – Certyfikat.
  4. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora - "Rejestracja udziału".
  6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Kongresie upływa w dniu 21.05.2019 r. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być dokonana w formie pisemnej.
  7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie Organizatorowi przysługuje zwrot:
   1. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty.
   2. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu lub później, a zarazem wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całości opłaty.
   3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną kwotę.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Kongresem.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu z powodu niewystarczającej liczby uczestników na trzy tygodnie przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie odbywa się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Kongresem.
    
 3. Ceny i warunki płatności
  1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej Kongresu.
  2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Kongresie. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
  3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej kongresu, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
    
 4. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.
  3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
    
 5. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
  2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Kongresu nie przekazuje, •  nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Kongresu.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.